98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

Tilsynsrapporter & Evaluering

 – og andet lovpligtigt

 

Lovpligtig evaluering

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019

Evaluering af skoleåret 2018-2019

 

Friskoleloven

Denne siger:

  • 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

  • 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Løbende evaluering:

 

På Egense Friskole er evaluering en del af undervisningen. Vi bruger primært online portaler til undervisningen, og dermed er der en evaluering i undervisningsforløbene. Derudover laver den enkelte lærer en uddybende evaluering, når det synes nødvendigt.

 

Skolens leder og lærere drøfter på lærermøde klasser og elever om faglige og sociale forhold. Ved enhver beslutning om særlige tiltag overfor enkeltelever eller klasser, underrettes de pågældende forældre i forbindelse med at nye tiltag iværksættes. I forlængelse af ovenstående, drøfter skolens leder og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning. Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende. For eksempel i forbindelse med forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

Der benyttes nationale test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen.

Støtteindstillinger:

De elever der søges specialundervisning til, beskrives i oktober-november af klasselæreren i samråd med elevens forældre, faglærere og støttelærere. I samarbejde med PPR indsendes indstillinger til SU Styrelsen, hvis der er støttebehov på over 9 timer (12 lektioner). SU styrelsen tildeler støtte på baggrund af indstillingerne. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at forældre altid tages med på råd om støtte og evt. timetal før udformning af indstillingen.

Regelmæssig underretning til elever og forældre:

Der afholdes 1-2 årlige forældremøder, hvor forældrene dels underrettes om skolens syn på deres børns udbytte af undervisningen og skolegangen, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og vurderer klassens / gruppens arbejde og samvær som helhed.

På disse møder etablerer og vurderer skolen og elevernes forældre det løbende samarbejde i klassen som helhed.

Der kan vurderes på tidligere tiltag, der kan være drøftelser om den aktuelle situation og der aftales fremadrettede fokusområder.

Udover disse fastsatte møder har forældre og lærere adgang til efter behov og ønske at mødes.

Breve, telefon og personlige samtaler bruges i vidt omfang til løbende kommunikation af faglige og sociale planer og vurderinger.

2 gange om året afholdes skole-hjem samtaler, i hvilke både forældre og barn deltager. Her underrettes om barnets udbytte af undervisningen, det sociale samvær med de øvrige børn, opførsel og planer for den videre undervisning af den enkelte.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre, inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Årlig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden:

Vi fastholder allerede gældende praksis i forhold til årsevalueringen med få tilretninger med henblik på skriftlig offentliggørelse.

Årsevalueringerne:

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter. Hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Årsevalueringen er mundtlig med referat. Det kan hæve evalueringens brugsværdi for den evaluerende lærer at have frihed til at være personlig og evt. gøre brug af konkrete eksempler – som naturligvis ikke kan offentliggøres.

1)

Skoleledelsen kategoriserer de vigtigste evalueringsemner under fælles overskrifter, hvilket giver en række fokuspunkter. Denne liste over fokuspunkter kan offentliggøres.

2)

Skoleledelsen udtrækker væsentlige synspunkter og alle konklusioner fra det skrevne referat og bortcensurerer eventuelle følsomme sætninger, så det kan offentliggøres.

3)

Konklusionerne med handleplan udgør både evaluering og opfølgningsplan.

Punkt 1), 2) og 3) offentliggøres i et kortfattet, sammenhængende hele i august og erstattes hvert år af den aktuelle evaluering. Dette sidste er skolelederens ansvar.

Vil du vide mere om Egense Friskole & Naturbørnehave…

 

Så ring til vores skoleleder Sanne Froberg eller afdelingsleder for børnehave og SFO Kasper Malmberg, eller se mere på vores Facebook side