98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

Mere om os

 

 

Egense Friskole er en privat skole, der bygger på et Grundtvig-Koldsk fundament. Skolens formål er at give eleverne almene, solide kundskaber og kompetencer i trygge og overskuelige rammer, så børnene i samarbejde med forældrene udvikles til aktive og medlevende samfundsborgere. Engagement, nærvær og sammenhold er centrale værdier.

Friskolen er en lille skole. Dette giver barnet overblik og tryghed. Alle kender alle. Det er hele familiens skole, og forældre og søskende er en aktiv del af skolens aktiviteter i løbet af skoleåret.

Undervisningen foregår i klasser med lav klassekvotient, hvilket giver læreren god tid til hver enkelt elev.

Skolen kan tilbyde undervisning fra børnehaveklassen til og med 7. klasse. Eleverne i 0. klasse modtager undervisning, som fremmer deres lyst til at lære og som giver dem de bedste forudsætninger for at starte i 1. klasse. Der undervises bl.a. efter principper fra AlKaLær metoden, således at eleverne lærer at læse tidligt.

Den enkelte elevs skolegang betragtes som værende en igangværende proces, hvorfor også undervisningen i de enkelte fag tilrettelægges som en fortløbende proces op igennem klasserne. Alle oplever projektarbejdsformen flere gange; temaundervisning og emnedage giver mulighed for fordybelse og kreativitet, og i det hele taget tilstræber vi os på at gøre eleverne rustede til overgangen til andre skoleformer efter 7. klasse, såvel fagligt som personligt.

Der har været skole i Egense i over 100 år. Vi ved fra beretningen om det sorte sogn at skolelærerens datter, Ka. Roels, kunne mere end de fleste, hvad angår helbredelse af kreaturer og mennesker. Kvaksalveri ville vi vel kalde det i dag, men dengang i 1870`erne og 1880´erne var det realiteter. Vi ved at forsamlingshuset er bygget i 1827 og været benyttet til skole i mange år. I begyndelsen af 1900-tallet blev der bygget en traditionel rød landsbyskole. Her var plads til stor klasse og lille klasse. Skolen lå omtrent der hvor der i dag er et T-kryds overfor MARITA (tidligere købmanden).

Da der i 1960-61 skulle etableres ny vej til Hals-Egense færgen, og da skolen lå i vejen for den nye vej, besluttede det daværende sogneråd i Mou kommune, at Egense skole skulle nedlægges og skolen nedrives. Skolen blev nedrevet.

På luftfotoet der er i forsamlingshuset, kan man se Egense som den så ud i 1961. Man kan se legepladsen fra den nedlagte skole. Den lå ved vestenden af forsamlingshuset. Kystvej/ Ålborgvej-krydset er en realitet. Kystvej er rettet ud til nuværende linieføring. På billedet kan iagtages den tidligere snoning gennem byen.

Sognerådet ville altså nedlægge skolen. Men da næsten 100 % af Egenses borgere var imod, kunne man ikke udføre dette i den indeværende valgperiode. Man måtte vente til nyvalg til sognerådet, så kunne det efter loven lade sig gøre. Da skolen ikke kunne nedlægges, erhvervede kommunen smedens ejendom Kystvej 52 og ombyggede den til midlertidig skole. Den skulle kun bestå til valget i 1963. Det cykelskur, der havde været ved den røde skole, blev flyttet med, og stod helt til 1989, da det måtte vige for tilbygning.

En kreds af borgere i Egense, bl.a. Laust Nørgaard Bentsen, Erik Kristensen og Bente Flou, var klar over, at byen var ved at miste sin skole og dermed et samlingspunkt. De var aktive i oprettelsen af friskolen. Blandt andet foretog de en legendarisk rejse til København og fik audiens hos daværende undervisningsminister Jørgen Jørgensen fra de radikale og fik hans tilladelse til at oprette friskole i Egense. Det var en to dages udflugt med mange forviklinger og morsomme episoder.

I Egense skole var ansat to lærere. Knud Fogt og Benny Sørensen. Da fremtiden var usikker, frasagde Benny Sørensen sig arbejdet fra august 63 og fik ansættelse på Hadsund skole. Lærer Fogt var også aktiv i friskoleplanerne. Da valget i 63 var overstået, var der stadig flertal i sognerådet for at nedlægge Egense skole. Da tog Egenseboerne planerne om friskole frem og bragte dem til udførelse. Man fik lov at anvende bygningerne på Kystvej 52. Oven i købet fik man tilskud fra kommunen til driften. Man bad Lærer Fogt om at blive skoleleder og hentede Benny Sørensen tilbage. 31. oktober 1963 blev kommuneskolen nedlagt, og 1. november 1963 startede Egense Friskole i de samme lokaler med stort set de samme lærere og de samme elever. Lærer Fogt blev skoleleder. Fogt var skoleleder til nov. 1965, hvor han blev højskoleforstander. Benny Sørensen var konstitueret til sommeren 66, da Holtegaard Andersen blev ansat. Holtegaard rejste i julen 68 og afløstes 1. januar 1969 af Lærer Niels Jensen. Niels Jensen blev afløst 1/1 1987 af Lars Andersen. Friskolen har haft svingende elevtal i takt med antallet af byens børn. I 63 var der ca 30 elever og i 87 var der 28.

 

Nogle markante årstal

1/1 1983: Man indførte skolepenge. 100 kr/ familie. Formodentlig Danmarks eneste friskole med både statsstøtte og kommunestøtte. 1989: Egense Friskole køber ejendommen Kystvej 52 af Sejlflod Kommune; Der blev bygget 100 kvm. undervisningslokaler til. Samtidig bortfaldt kommunetilskuddet endeligt. 1992: De første computere indkøbes. 1994: Der oprettes SFO med Birgit Korsgaard som leder. 1995: Ny toiletbygning etableres. 1999: Der laves rulleskøjtebane på sportspladsen i samarbejde med Egense Borgerforening. 2000: nyt klasse- værelse på smediens loft. 2001: Nyt lokale til SFO´en på villaens loft. 2000: Etablering af den DIGITALE Landsby Egense i samarbejde med IT-cafeen. Egense Friskole er stadig en vigtig brik i Egense bys liv og i samarbejde med de talrige andre foreninger i byen. Dette gælder i særlig grad Egense Borgerforening og Egense sejlklub.

1. august 2004 overtog Rigmor Jørgensen lederposten, som hun bestred til 31. maj 2008 .

Her blev lærer Lars Andersen konstitueret som leder. Lars Andersen genvalgtes på skolens generalforsamling til skoleleder fra 1. august 2009.

1. juni 2011 åbnede Egense friskoles naturbørnehave på sportspladsen.

Den 1. august 2013 blev Martin von Undall leder efter Lars, som efter 26 år på Egense Friskole kunne nyde en velfortjent efterløn.

D. 1. december 2018 blev Sanne Froberg leder efter Martin von Undall.

Værdigrundlag

Det er Egense Friskoles mål og værdigrundlag at skabe trygge rammer for læring og udvikling. Grundlaget herfor er omsorg, respekt, socialt fællesskab og kreativitet. Dette skal ske i tæt samarbejde med forældrene og gennem gensidig ansvarlighed forberede børnene til et liv som aktive og medlevende samfundsborgere. Det gensidige forældresamarbejde er baseret på dialog, tillid, ærlighed og åbenhed – og en vej hertil er gensidigt højt informationsniveau.

Der er formelle samarbejdssituationer som skole-hjem samtaler (barnets kognitive, faglige og sociale udvikling), og mere uformelle samtaler om det enkelte barn. Det er til enhver tid muligt at overvære undervisningen, og forældre er en naturlig del af en række aktiviteter, hvor der er brug for ekstra hænder. Herved oparbejdes et fællesskab – og en fornemmelse af ”hele familiens skole” og oplevelse af at være en del af noget større, hvor alle bidrager.

Formålet med Egense Friskole er danne og forbrede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Målet er at ruste børnene til et liv, baseret på viden, ansvarlighed og aktiv deltagelse, hvorfor demokratibegrebet fylder meget. Ikke blot i den daglige omgangsform, men også i faglige prioriteringer i løbet af skoleåret, hvor det omgivende samfund og begivenheder her tit og ofte indgår i undervisningen.

Vil du vide mere om Egense Friskole & Naturbørnehave…

 

Så ring til vores skoleleder Sanne Froberg eller afdelingsleder for børnehave og SFO Kasper Malmberg, eller se mere på vores Facebook side