98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

Naturbørnehave & Fritter

 

 

R

Værdigrundlag

Vi arbejder efter skolens værdier og normer, som er omsorg, respekt, socialt fællesskab og kreativitet.

Vi bruger billeder i forbindelse med ture og arrangementer, samt de daglige aktiviterer i fritteren, som dokumentation og information.

Der er særligt 6 kerneområder, vi planlægger aktiviteter efter.

R

Værdier

6 kerneområder

 • Personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Sprog og kommunikation
 • Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Naturen

Arrangementer & ture

 

Vi bruger den nærliggende natur – skov, strand og fjord.

2 gange årligt besøger vi en gård i Egense og følger livet på gården.

Vi tager til Mulbjergene.

Vi besøger sejlklubben i Egense

Vi benytter skolens faciliteter.

En gang årligt afholder vi Bedsteforældredag.

Vi holder Påskefrokost og Julefrokost i Fritteren.

Hver uge udsendes skolens ugebrev, hvor vi har vores klumme. Her fortæller vi om ugens aktiviteter og hvad næste uge bringer, så forældrene er informeret om børnenes dagligdag.

Værdigrundlag

I Naturbørnehave vil det pædagogiske arbejde tage udgangspunkt i tre grundlæggende værdier, der i samspil med læreplanerne vil danne rammen for den daglige praksis.

Vores værdier er

 • socialt fællesskab
 • omsorg og kreativitet

Værdierne er på ingen måde statiske og nye værdier, eller fortolkninger af værdierne, vil over tid komme til, i takt med, at Naturbørnehave udvikler sig.

Det sociale fællesskab

Det sociale fællesskab tager udgangspunkt i den aktive trekant, hvor pædagoger, forældre og børn alle indgår, som aktive og ansvarlige mennesker, der alle er en del af og har ansvar for det sociale fællesskab i det omfang, der passer til alder og udvikling.

Socialt fællesskab er dagligt at blive set, hørt og respekteret som en selvstændig person, der erfarer at blive anerkendt og værdsat som hørende til. Dette er gældende for både børn og voksne.

Socialt fællesskab er baseret på åbenhed, dialog og gennemsigtighed. Der skal være rum til at kunne ytre sig, uanset om der er tale om voksne eller børn. I en daglig praksis med børn opstår der konflikter børnene imellem.

Børnene skal guides og vejledes gennem konflikthåndtering, således at de på længere sigt kan mestre at løse opgaven selvstændigt og hensigtsmæssigt. Det er gennem konflikter og i fællesskabet, at børnene tilegner sig evnen til at håndtere de små og store udfordringer, som de møder i verden. Det er de voksne, der har det overordnede ansvar for det sociale fællesskab, og vi finder det derfor væsentligt, at de ansatte er autentiske og tydelige voksne, der besidder evnen til at gå foran som rollemodel og besidder en høj grad af relationskompetence. De skal præsentere og åbne verden for børnene, samt vise et godt eksempel.

De voksne skal kunne være undrende og nysgerrige sammen med børnene, da der derigennem skabes en fælles ramme, hvor der undersøges på lige fod, og barn og voksen går ved siden af hinanden og udvider deres viden om hinanden og verden. Det er desuden vigtigt, at de voksne lader børnene gå foran, når de kan mestre noget eller har en specifik viden, som kan anvendes i det sociale fællesskab. Derved bidrager alle til fællesskabet både med viden og deres tilstedeværelse.

Vi mener, at i et socialt fællesskab, hvor relationer dyrkes og plejes, skabes der et læringsmiljø, hvor både tilsigtet og utilsigtet læring opstår.

Omsorg

Omsorg tager udgangspunkt i en fysisk og en psykisk omsorg, som er væsentlig for menneskets trivsel og udvikling. Den fysiske del handler om, at de voksne ikke har berøringsangst, men tør trøste, kramme, holde om og berolige, når der er behov for dette. De voksne skal guide børnene i forhold til at kunne klæde sig på i forhold til årstiderne, hjælpe børnene med at huske, hvornår der skal spises, selvom der sker spændende ting et andet sted, eller når de har behov for guidning til at løse en konflikt med et andet barn.

Omsorg er, når barnet føler sig trygt ved at blive afleveret, og forældrene oplever tryghed ved at aflevere deres barn i Friskolens Naturbørnehave. For at ovenstående skal blive en realitet, bestræber vi os på at skabe åbenhed og daglig kommunikation mellem Friskolens Børnehave og hjemmet. Omsorg er, at de voksne er nærværende og giver sig tid til at se og høre både børn og forældre dagligt, og være fuldt og helt tilstede i nuet, når dette kræves.

Omsorg for barnet er, at de voksne sætter ord på den sindsstemning, barnet befinder sig i, ved eksempelvis at benævne vrede, glæde, sorg og skuffelser i forbindelse med konflikter eller oplevelser, barnet har haft, således at barnet får en større grad af fornemmelse for sig selv og oplevelsen af sig selv.

Omsorg er, at barnet møder voksne, som medvirker til at støtte dem i udviklingen af deres selvtillid og selvværd.

Selvtilliden styrkes gennem handlinger og de færdigheder, som barnet vurderes på. Selvværd omhandler, at barnet i samspil med andre oplever at blive værdsat, set og hørt som den, han/hun er, og at det anerkendes for at være den, der er bedst til at være netop ham eller hende.

Vi bestræber os på at møde det enkelte barn, der hvor han/hun er. Vi mener derfor, at det er vigtigt at skabe et miljø, hvor børn kan rumme hinanden og hinandens forskelligheder. Det sker ved, at de voksne understøtter børnene i deres udvikling på forskellige niveauer. Der stilles ikke samme krav til alle, da vi ikke fødes ens og med samme baggrund, og derfor heller ikke har behov for samme guidning og vejledning.

Omsorg er, at det enkelte barn støttes i de potentialer og kompetencer, han/hun har til rådighed. Dermed kan den voksne i højere grad møde barnet der, hvor han/hun er.

Kreativitet

Vi ønsker, at den daglige pædagogiske praksis bærer præg af et højt kreativitetsniveau, da vi mener, at dette på længere sigt skaber mulighed for, at barnet ikke lader sig begrænse eller hæmme af små og store udfordringer, men altid formår at se muligheder frem for begrænsninger. Barnet skal op-leve, at selvom der til tider sker ting, som ikke er forudset, er der altid en ny vej at betræde. Dette skal ske gennem mødet med tydelige og autentiske voksne, som formår at gå foran og finde på nye ideer og veje, når en enkelt ikke findes mulig.

Kreativitet i Friskolens Naturbørnehave handler om at finde så varierede og mangfoldige løsnings-forslag som muligt. Kreativiteten skal dyrkes ved at støtte og motivere barnets fantasi gennem leg, den levende fortælling, arbejdet med forskellige materialer og ikke mindst i mødet med naturen. Dette forudsætter, at barnet får mulighed for at opleve en atmosfære i den daglige pædagogiske praksis, som skaber grobund og oplevelser, hvor fantasi og kreativitet er en naturlig del. Kreativitet handler om at gøre brug af de muligheder, der opstår i nuet. Når et barn f.eks. finder et insekt, som det er optaget af, er det de voksnes opgave at gribe denne ide og eksempelvis arbejde med temaet insekter. Temaet kan omhandle konkrete fakta, men også lege, fantasifulde fortællinger, drama og oplevelser i nærmiljøet.

Der er mange muligheder, idet fleksibilitet er muligt, da Friskolens Naturbørnehave er en lille enhed, og der derfor ikke er langt fra ide til handling. Et kreativt læringsmiljø forudsætter, at de voksne, udover at være vejledende og inspirerende, formår at være medundersøgende, således at barnets fantasi og kreativitet støttes og styrkes.

Formål

Naturbørnehave har til formål, gennem oplevelser i naturen, at skabe trygge rammer for læring og udvikling baseret på omsorg, socialt fællesskab og kreativitet. Dette skal ske i samarbejde med forældrene, ved gennem gensidig ansvarlighed, at forberede børnene til et liv som aktive og medlevende samfundsborgere.

Vi vil have vores faste base, hvor vi mødes om morgenen/formiddagen, men vi vil bestræbe os på at skabe et grundlag for et institutionsliv med rødder i naturen.

 • Vi tror på at naturen rummer muligheder, som ikke er til stede inden døre, da en daglig pædagogisk praksis med rødder i naturen, og et aktivt udeliv giver de bedste forudsætninger for at stimulere barnets hele udvikling. Naturen er i stadig forandring og vil konstant byde på alsidige udfordringer, oplevelser og forskellige sanseoplevelser.
 • Vi mener, at et læringsmiljø med rødder i naturen giver mulighed for at skabe større succes, trivsel og tryghed, da naturen giver frihed og rum, og dermed færre konflikter og påbud.
 • Vi vil bestræbe os på at præsentere, inspirere og igangsætte, således at barnet i eget tempo og på eget niveau får mulighed for at opdage undersøge, udforske og ikke mindst erobre indholdet, som naturen, som ramme byder på.

 

Naturbørnehave lever op til Aalborg kommunes kvalitetskrav til private dagtilbud. Herunder bl.a. underretningspligten, jf. Servicelovens § 35. Der vil desuden som en del af perspektivplanen være udarbejdet læreplaner for dagtilbuddet, som det fremgår af Servicelovens§ 8a. Ovenstående kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside under private dagtilbud.

Nomering

Naturbørnehave har på nuværende en nomering på 20 børn i alderen 3-6år. Naturbørnehaven vil i det omfang der vil være behov herfor udvide. I det omfang Naturbørnehaven udvides, ansættes der mere personale.

 

Da vi er en nyere institution, vil vi bestræbe os på at skabe vores egne traditioner og egen kultur. Dette vil vi gøre gennem forskellige temaer og aktiviteter, som vil blive en kontinuerlig del af den daglige pædagogiske praksis, ovenstående vil fortrinsvis foregå i naturen.

Ferieplan for skoleåret 2018/2019

1. skoledag med overnatning:

Torsdag d. 9. august 2018 kl. 17 til fredag d. 10. august 2018 kl. 12

Efterårsferie:

Mandag d. 15. oktober 2018 til og med fredag d. 19. oktober 2018

Juleferie:

Onsdag d. 19. december 2018 til og med onsdag d. 2. januar 2019

Vinterferie:

Mandag d. 18. februar 2019 til og med fredag d. 22. februar 2019

Påskeferie:

Mandag d. 15. april 2019 til og med mandag d. 22. april 2019

 

Store bededag:

Fredag d. 17. maj 2019

Kristi Himmelfartsdag:

Torsdag d. 30. maj til og med fredag d. 31. maj 2019

Grundlovsdag:

Onsdag d. 5. juni 2019

2. Pinsedag:

Mandag d.10. juni 2019

Sidste skoledag inden sommerferien:

Fredag d. 28. juni 2019

Ferie & lukkedage for skoleåret 2018/2019 – Naturbørnehaven

Juleferie:

Mandag d. 24. december 2018 til og med mandag d. 1. januar 2019

Efter Kristi Himmelfartsdag:

Fredag d. 31. maj 2019

Grundlovsdag:

Onsdag d. 5. juni 2019

Sommerferie:

Uge 29 & 30 – Mandag d. 15. juli 2019 til og med fredag d. 26. juli 2019